Leefbaarheid Enquête

We waren er trots op dat we de resultaten konden aanbieden aan Burgemeester van Zomeren van gemeente Heumen op 6 juni 2005 op het gemeentehuis te Malden.

Het platform heeft de enquête-resultaten op 22 juni in het Verenigingsgebouw aan bewoners van Overasselt gepresenteerd. Ruim 30 belangstellenden gaven aan mee te willen werken in werkgroepen.Vanaf dat moment was voor de denkgroep een dorpsplatform in Overasselt een feit en werd gestart met het formaliseren ervan.

Dorpsplan

Het Dorpsplatform Overasselt heeft zelf het initiatief genomen een Dorpsplan te ontwikkelen onder eigen regie. Twaalf dorpsbewoners uit alle geledingen, waaronder 2 leden van het Platformbestuur, namen op persoonlijke titel deel aan de zogenaamde DorpsWerkGroep.

De DorpsWerkGroep werd ondersteund bij het Dorpsplan door de Vereniging Kleine Kernen en het bestuur van het Dorpsplatform. Twee professionele procesbegeleiders en een landschapsarchitectenburo werden ingeschakeld. Het doel is tot uitvoeringsprojecten te komen.

Contactpersoon: Ate van Balen 024 6221602 Mail via contact.

Het Dorpsplan

Meer info over Het Dorpsplan

Flyer Dorpsplan (voorkant)

Flyer Dorpsplan (achterkant)

Werkgroep CPO

Project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO):
CPO gaat over samen betaalbare woningen ontwikkelen in eigen beheer. De werkgroep wil het proces begeleiden tot het oprichten van een Vereniging van eigenaren. Daarna verandert de initiatiefrol van de werkgroep in een klankbordrol voor de nieuwe Vereniging. De woningtoewijzing vinden we een taak van de gemeente. Medio 2012 betrokken de eerste bewoners hun woningen.

Bekeken wordt of nog een tweede serie woningen volgens dit concept gerealiseerd kan worden. Ook interesse in CPO? Meld je aan door een mail te sturen via de contactpagina.

Project Landschappelijk bouwen: Gaat over beeldkwaliteit, een dorpse uitstraling en een landschappelijke inpassing van nieuwbouw in en om het dorp. De werkgroep verzamelt momenteel voorbeelden. Inmiddels heeft het gemeentebestuur laten weten dat er speelruimte is in de fasering van de woningbouw, de dichtheden van de woningen per ha, particulier opdrachtgeverschap en dat we betrokken worden bij de inrichting en uitvoering van nieuwe woningbouwplannen. De werkgroep bereidt een reactie voor op de schets Schoonenburg (64 woningen op 1,9 ha).

Werklandschap

Werklandschap (Woon-werkgebied): De werkgroep is een klankbord voor de gemeente tbv het beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe woon-werkgebied, in het kader van het voor-ontwerpbestemmingsplan.

De locatie kunt u op kaart hiernaast zien bij de paarse vlek. Het plangebied is groter dan het werkelijke woon-werkgebied (paars).

Wetenschapswinkel Wageningen hielp ons (financieel en met mankracht) bij een studie naar de identiteit van het dorp en het op basis daarvan formuleren van richtlijnen voor de beeldkwaliteit van het nieuwe woon-werkgebied. Het rapport heet ‘Overasselt is moi en dè mot zo blieve‘.

Werkgroep Veiligheid

Project veiliger maken Hoogstraat: De werkgroep zet o.a. in op het veiliger maken van de oversteekplaatsen op de Hoogstraat. Ook het rijden over trottoirs en het verkeerd parkeren is onder de aandacht van de werkgroep.

Zo hebben op initiatief van de werkgroep bewoners van ‘Dichterbij’ briefjes onder de ruitenwissers van auto’s gedaan, om hen te attenderen op de juiste parkeervakken en ruimte die nodig is voor voetgangers en rolstoelers. De werkgroep combineert de gewenste maatregelen voor veiligheid met een beter aanzien van de Hoogstraat, minder palen met bebording en meer groen.

Project Kruising St Walrick: De Kruising bij St Walrick is gevaarlijk voor fietsers, vanwege slecht zicht en onvoldoende bebording.

De werkgroep voert regelmatig overleg met gemeente Heumen en Provincie Gelderland.

Meld onveilige situaties en gewenste maatregelen via de contactpagina.

Contactpersoon: Hennie van Lin.