Op 19 juni 2006 is het Dorpsplatform bij notariële akte een Vereniging geworden. Het platform heeft bewust voor een Vereniging gekozen i.p.v. een Stichting. Een Stichting kent geen leden en een Stichtingsbestuur zoekt zelf nieuwe bestuursleden en benoemt die. Dat is anders bij een Vereniging, die wel leden kent. De leden (momenteel 100) bepalen het beleid van de Vereniging en benoemen bestuursleden. Daarmee is een Vereniging democratischer. In de statuten staat dat het bestuur 5 à 7 bestuursleden telt. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn/haar benoeming af en is maximaal 3 maal herkiesbaar

Het doel van de Vereniging

Het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid van het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.

  • Het signaleren van ontwikkelingen binnen het dorp en het aandringen op structurele verbeteringen van de leefbaarheid bij o.a. bevoegde instanties.
  • Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en het voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid van Overasselt.
  • Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Overasselt.

Overasselt is trots op haar groen, de rust en haar levendigheid.

Bestuursleden

  • Angela van der Pijll (Secretaris)
  • Betty Bartels (Voorzitter)
  • Hennie van Lin jr (Penningmeester)
  • Jeroen Huinink (Vice-voorzitter)
  • Niek Egtbers (Algemeen bestuurslid)