Het doel van de vereniging Dorpsplatform Overasselt is bespreekbaar maken van ideeën zowel
intern als extern over de leefbaarheid van het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.

In het Dorpsplan uit 2009 en de toekomst avonden gehouden in 2019 en 2020 komen de volgende kernwaarden naar voren die breed gedragen worden binnen het dorp en actief uitgedragen worden door Dorpsplatform Overasselt:

Het doel van de Vereniging

Het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid van het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied. Het signaleren van ontwikkelingen binnen het dorp en het aandringen op structurele verbeteringen van de leefbaarheid bij o.a. bevoegde instanties. Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en het voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid van Overasselt. Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Overasselt.

Waarom een dorpsplatform?

Wij zien in de bebouwde kom en het buitengebied van Overasselt een mooi landschap, cultuurhistorische waarden, en een betrokken leefgemeenschap. We leven ook in de nabijheid van Nijmegen en Malden, in een stedelijke omgeving met bijbehorende ontwikkelingen. We willen zorgen voor een goede balans. De samenleving is in beweging en we merken dat de samenstelling van de bewoners in Overasselt verandert. Daar willen we op inspelen. In een groot aantal gemeenten bestaat een neutrale organisatie als een dorpsplatform al meer dan 10 jaar. Wij willen niet achterblijven. Ook de gemeente onderschrijft betrokkenheid van bewoners met hun leefomgeving. In het collegeprogramma is opgenomen dat het college kiest voor een wijkgerichte aanpak. Hiervoor heeft zijn financiële middelen beschikbaar, een zogenaamd kostenbudget en aanpakbudget.