Dorpsplan 2022: wie helpt mee het dorp mooier te maken?

Het Dorpsplatform Overasselt heeft een grootschalige enquête gehouden om te onderzoeken waar dorpsbewoners behoefte aan hebben. Wat vinden ze fijn aan Overasselt, en wat kan verbeterd worden? De uitkomsten geven een mooi beeld van waar kansen liggen om ons dorp nog leefbaarder, veiliger en groener te maken. Er is een Dorpsplan 2022 opgesteld, een omvangrijk plan dat alle actiepunten op een rijtje zet waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden.

Maar om alle mooie plannen ten uitvoer te brengen hebben we jullie nodig. Het Dorpsplan is opgedeeld in deelonderwerpen, en per onderwerp gaat een werkgroep aan de slag. Voor die werkgroepen zoeken we naar mensen die willen meedenken en meehelpen. Zie je tussen de deelonderwerpen dus iets staan waarvan je hart sneller gaat kloppen en waar je graag over mee zou denken, meld je dan vooral aan via info@dorpsplatformoverasselt.nl!

Verbinding en ontmoeting

25% van de ondervraagden gaf aan behoefte te hebben aan meer contact met dorpsgenoten. De werkgroep “verbinding en ontmoeting” gaat aan de slag met deze behoefte. Want hoewel Overasselt een hoop verenigingen en clubs kent, kan er nog veel gedaan worden aan communicatie. Hoe zorgen we ervoor dat dorpsbewoners weten welke activiteiten er allemaal gedaan kunnen worden? Hoe kunnen we verenigingen onderling verbinden? Misschien is het zelfs een goed idee om welkomstavonden te organiseren voor nieuwe dorpsgenoten. In deze werkgroep wordt actief gebouwd aan een sterk sociaal netwerk voor wie in Overasselt woont.

Verkeersveiligheid

Het overgrote deel van de dorpsbewoners geeft aan dat er grote zorgen zijn over de verkeersveiligheid op plekken als de Hoogstraat ter hoogte van Derks, de provinciale wegen die het dorp uit lopen, en ook de Hoogstraat zelf. De werkgroep “verkeersveiligheid” gaat onderzoeken op welke manieren een veiligere situatie gecreëerd kan worden, en wat ervoor nodig is om die veranderingen te realiseren. Zo kan er gedacht worden aan rotondes, een rondweg, en 30 km-zones.

Wonen

Uit de enquête blijkt dat er in Overasselt met name veel behoefte is aan betaalbare woningen voor starters, en levensloopbestendige woningen voor senioren. Om in die behoefte te voorzien moet de komende jaren flink doorgebouwd gaan worden. De werkgroep “wonen” gaat kijken hoe die bouw gerealiseerd kan worden, en of alle bevolkingsgroepen daarin worden meegenomen. De gemeente moet aangespoord worden om het plan-Zilverberg snel en efficiënt ten uitvoer te brengen, en dat er binnen dat plan rekening wordt gehouden met onze behoeftes. Ook kan de werkgroep input leveren aan de woonvisie die de gemeente Heumen uitrolt. 

Energie en duurzaamheid

Duurzaam wonen is een must, ook in ons dorp. Daarom willen we inzetten op het vergroten van kennis over het verduurzamen van je huis en leefgewoontes. Een werkgroep wil duurzame en energiebesparende maatregelen bevorderen samen bij de inwoners van Overasselt.

Groen en natuur

Overasseltenaren zijn dol op het vele groen en het uitzicht om het dorp heen, maar er valt nog genoeg te doen wat biodiversiteit betreft. Zo zou het minder vaak maaien van bermen door de gemeente een prachtige leefomgeving kunnen creëren voor een hele waaier aan diersoorten, en het ziet er ook nog eens mooi uit. Ook het aanleggen van zogenaamde “ontfermbermen” levert veel moois op: een aantal betrokken buurtbewoners ontfermen zich over een stuk groen, en planten er inheemse soorten. Uit de enquête blijkt ook dat dorpsbewoners graag meer ruimte voor natuur zouden zien in de uiterwaarden, en dat er zorgen zijn over de toenemende drukte in het vennengebied. De werkgroep “groen en natuur” gaat zich met deze onderwerpen bezighouden.

Recreatie en toerisme

Overasselt is een fijn dorp om in te wonen, maar ook een prachtige omgeving om in te recreëren. Uit de rondvraag komen een hoop creatieve ideeën om nog meer plaats te maken voor recreatie. Zo zou een strandje kunnen worden aangelegd bij de Maas, zou het gemotoriseerde verkeer op de dijken meer geweerd kunnen worden, er zouden meer wandelpaden gecreëerd kunnen worden tussen dorp en Maas, en er zou kunnen worden nagedacht over een horecagelegenheid aan de Maas. De werkgroep “recreatie en toerisme” gaat hierover in gesprek met het dorp, en waar nodig met de gemeente en Rijkswaterstaat.

Bedrijvigheid

Overasselt kent een relatief grote diversiteit aan winkels en bedrijven. Een aantal agrarische ondernemers heeft hun bedrijf uitgebreid met bijvoorbeeld een camping of B&B. De werkgroep “bedrijvigheid” gaat samen met de gemeente en ondernemers kijken hoe de bedrijvigheid en het bedrijventerrein kunnen worden doorontwikkeld.

Lees je dit en denk je: hier wil ik graag over meedenken of aan meehelpen, meld je dan aan voor een van de werkgroepen via info@dorpsplatformoverasselt.nl. en help ons Overasselt een nóg mooier dorp te maken!

Meer informatie

Meer informatie over het oude Dorpsplan Overasselt uit 2009 is ook te vinden op deze site.