Visie en bestuur

Het doel van de Vereniging Het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid van het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied. Het signaleren van ontwikkelingen binnen het dorp en het aandringen op structurele verbeteringen van de leefbaarheid bij o.a. bevoegde instanties. Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en het voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid van Overasselt. Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Overasselt.

Waarom een dorpsplatform?

Wij zien in de bebouwde kom en het buitengebied van Overasselt een mooi landschap, cultuurhistorische waarden, en een betrokken leefgemeenschap. We leven ook in de nabijheid van Nijmegen en Malden, in een stedelijke omgeving met bijbehorende ontwikkelingen. We willen zorgen voor een goede balans. De samenleving is in beweging en we merken dat de samenstelling van de bewoners in Overasselt verandert. Daar willen we op inspelen. In een groot aantal gemeenten bestaat een neutrale organisatie als een dorpsplatform al meer dan 10 jaar. Wij willen niet achterblijven. Ook de gemeente onderschrijft betrokkenheid van bewoners met hun leefomgeving. In het collegeprogramma is opgenomen dat het college kiest voor een wijkgerichte aanpak. Hiervoor heeft zijn financiële middelen beschikbaar, een zogenaamd kostenbudget en aanpakbudget.

Waarom een Vereniging?

Op 19 juni 2006 is het Dorpsplatform bij notariële akte een Vereniging geworden. Het platform heeft bewust voor een Vereniging gekozen i.p.v. een Stichting. Een Stichting kent geen leden en een Stichtingsbestuur zoekt zelf nieuwe bestuursleden en benoemt die. Dat is anders bij een Vereniging, die wel leden kent. De leden (momenteel 100) bepalen het beleid van de Vereniging en benoemen bestuursleden. Daarmee is een Vereniging democratischer. In de statuten staat dat het bestuur 5 à 7 bestuursleden telt. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn/haar benoeming af en is maximaal 3 maal herkiesbaar

Bestuursleden

  • Betty Bartels (Voorzitter)
  • Hennie van Lin jr (Penningmeester)
  • Angela van der Pijll (Secretaris)
  • Jeroen Huinink (Vice-voorzitter)